Dnes má svátek: Agáta Zítra: Tereza Pozítří: Havel

Jednací řád školské rady

při základní škole, jejíž činnost vykonává
příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Mankovice

Článek 1

Školská rada vykonává svou činnost podle § 167 a §168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2

Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.

Článek 3

Zasedání školské rady svolává předseda školské rady a v jeho nepřítomnosti jím pověřený

len. Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje školský zákon.

Článek 4

Program navrhuje předseda školské rady, v jeho nepřítomnosti člen školské rady, který zasedání svolal. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů školské rady, případně ředitele, či zřizovatele školy. Návrh programu a podklady pro jednání školské rady by měly být členům školské rady a případně řediteli doručeny zpravidla 5 dnů před zasedáním a to v písemné nebo elektronické formě.

Článek 5

Školská rada na začátku zasedání schvaluje navržený program a dále jedná podle něj.

Článek 6

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů.

Článek 7

Zápis ze školské rady pořizuje pověřený člen školské rady (zapisovatel) a podepisuje předseda. Zápis obdrží členové školské rady a ředitel. O výsledcích svého jednání školská rada informuje veřejnost prostřednictvím webových stránek školy a školní nástěnky.

Článek 8

Ve výjimečných případech může zasedání školské rady proběhnout prostřednictvím elektronické pošty. V tomto případě se rozesílá materiál k projednání, návrh usnesení a termín na elektronické odpovědi. Hlasování probíhá rovněž prostřednictvím elektronické pošty, členové svůj názor a případné připomínky zasílají předsedovi (svolávajícímu členovi), případně všem ostatním členům školské rady.

Článek 9

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 27. 03. 2015

Vytisknout E-mail

investicedovzdelani

Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0013
Rozpočet projektu: 20 176 818,64,-Kč
Datum realizace: 27. 11. 2014 – 31. 7. 2015

Obsah projektu:
Prostřednictvím projektu podpoříme profesní rozvoj učitelů 31 partnerských škol v oblasti využívání dotykových zařízení ve výuce žáků, rozšíříme a zvýšíme kvalitu nabídky kurzů DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ. Vybavíme partnerské školy mobilními dotykovými zařízeními.

Cíle projektu:

  1. Vzděláme 430 pedagogů v kurzech DVPP se zaměřením na ICT, v nichž jsou propojeny moderní formy prakticky orientované výuky se vzděláváním pomocí moderní dotykové techniky, které povedou k jejich profesnímu rozvoji v oblasti ICT vzdělávání a sekundárně zvýší zájem žáků o výuku.
  2. Rozvineme schopnosti pedagogů integrovat ICT technologie do výuky všeobecně vzdělávacích předmětů.
  3. Umožníme pedagogům využít potenciál moderních technologií k názornému vyučování i aktivizaci žáků vedoucí k dosahování efektivnějších vzdělávacích výsledků.
  4. Vytvoříme a pilotně ověříme nový model vzdělávání a metodického vedení pedagogů, doplněný on-line platformou.
  5. Z 31 partnerských škol podpoříme 14 škol majících méně než 200 žáků, tj 45% malých škol.

Cílová skupina: Pedagogičtí a vedoucí pracovníci zapojených škol

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.