Dnes má svátek: Agáta Zítra: Tereza Pozítří: Havel

Připomínky a podněty k návrhu školního řádu

Dne 27. 03. 2015 projednala školská rada návrh školního řádu předložený ředitelkou školy Mgr. Markétou Jakšíkovou. Školská rada navrhuje tyto změny předloženého návrhu školního řádu.:

 1. V bodě 2. - Provoz a režim školy

 • Školní budova se otevírá v 6:15 hodin a do 7:30 hodin je tak umožněn vstup žáků navštěvující ranní provoz školní družiny – školská rada navrhuje ponechat otevírání budovy ve stávajícím čase, tj. v 6:00 hodin. Školská rada navrhuje doplnit bod 2 provozem ŠD (tj. doba provozu, výši školného, způsob platby školného apod). Stejně tak by obsahem školního řádu měl být i provozní řád školní jídelny, ve kterém by mělo být zejména uvedeno, jakým způsobem probíhá odhlašování při nemoci žáka a podrobné podmínky vyzvednutí obědu 1. den nemoci dítěte.

 • Pokud je výuka z provozních důvodů ukončena v jiném čase, než stanoví rozvrh hodin, škola na tuto skutečnost upozorní písemně (prostřednictvím žákovské knížky či deníčku) zákonné zástupce - školská rada se domnívá, že ve školním řádu by mělo být uvedena i situace, kdy např. z důvodu nemoci pedagoga může dojít ke zrušení kroužku nebo jiné aktivity pořádané školou (popř. výuky – havarijní stav) v týž den. V tomto případě není z časových důvodů možné v dostatečném předstihu o této skutečnosti informovat rodiče písemně. Pro tento případ by ve školním řádu mělo být uvedeno, že zákonný zástupce bude informován o této skutečnosti telefonicky s možností, dítě si osobně vyzvednout, v opačném případě bude dítě ve školní družině.

 1. V bodě 3. - Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, ochrany před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • Dozor při ………………. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí škola nejméně jeden den předem zákonným zástupcům žáků (§ 3 odst. 2,3 vyhlášky o základním vzdělávání) – v novele vyhlášky o základním vzdělávání je jako nezbytná doba k oznámení o konání akce školy zákonným zástupců uvedena doba nejméně 2 dnů předem. Školská rada navrhuje do školního řádu uvést jako dobu nezbytně nutnou pro oznámení akcí nejméně 3 dny předem. Je tím myšleno při konání jednodenních akcí, jako např.soutěží, konaných mimo sídlo Základní školy. Při konání akcí typu školního výletu, školy v přírodě apod., kdy se rodiče podílejí na úhradě nákladů spojených s těmito aktivitami, je nutná doba delší.

 • Po skončení akce, která proběhla mimo budovu školy, může dozorem pověřená učitelka žáky rozpustit po výslovném vyjádření, že vyučování žákům končí – v této větě je zřejmě formální pochybení a to, že z textu vyplývá, že dozorem pověřená učitelka nemá povinnost žáky dopravit zpět k budově školy. Z bezpečnostních důvodů se domníváme, že povinností školy je vždy žáky dopravit zpět k budově školy a teprve tam tuto akci ukončit.

3. V bodě 5. - Výchovná opatření

 • Napomenutí a důtka třídního učitele – školská rada navrhuje uvést konkrétní důvody pro udělení těchto dvou skutečností (např. zapomínání apod.).

V Mankovicích dne 27. 03. 2015

Vytisknout E-mail

investicedovzdelani

Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0013
Rozpočet projektu: 20 176 818,64,-Kč
Datum realizace: 27. 11. 2014 – 31. 7. 2015

Obsah projektu:
Prostřednictvím projektu podpoříme profesní rozvoj učitelů 31 partnerských škol v oblasti využívání dotykových zařízení ve výuce žáků, rozšíříme a zvýšíme kvalitu nabídky kurzů DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ. Vybavíme partnerské školy mobilními dotykovými zařízeními.

Cíle projektu:

 1. Vzděláme 430 pedagogů v kurzech DVPP se zaměřením na ICT, v nichž jsou propojeny moderní formy prakticky orientované výuky se vzděláváním pomocí moderní dotykové techniky, které povedou k jejich profesnímu rozvoji v oblasti ICT vzdělávání a sekundárně zvýší zájem žáků o výuku.
 2. Rozvineme schopnosti pedagogů integrovat ICT technologie do výuky všeobecně vzdělávacích předmětů.
 3. Umožníme pedagogům využít potenciál moderních technologií k názornému vyučování i aktivizaci žáků vedoucí k dosahování efektivnějších vzdělávacích výsledků.
 4. Vytvoříme a pilotně ověříme nový model vzdělávání a metodického vedení pedagogů, doplněný on-line platformou.
 5. Z 31 partnerských škol podpoříme 14 škol majících méně než 200 žáků, tj 45% malých škol.

Cílová skupina: Pedagogičtí a vedoucí pracovníci zapojených škol

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.