Dnes má svátek: Olga Zítra: Bořek Pozítří: Markéta

Zápis z 9. jednání školské rady Základní a Mateřské školy v Mankovicích

Datum konání: 27. 04. 2017

Přítomni: Martina Blažková, Jana Kadlčková, Miroslava Valešová

Hosté: ředitelka ZŠ a MŠ Mankovice p. o. Mgr. Ivana Zdarsová

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Seznámení s průběhem a výsledkem doplňujících voleb člena školské rady za zákonné zástupce žáků.
  4. Informace o výsledku hospodaření v roce 2016
  5. Základní informace k rozpočtu na rok 2017
  6. Různé

Ad 1)

Zapisovatelem tohoto jednání byla pověřená paní Martina Blažková.

Ad 2)

Program jednání byl jednohlasně schválen.

Ad 3)

Paní ředitelka členy školské rady seznámila s průběhem doplňující volby člena školské rady za zákonné zástupce žáků. Členem školské rady za zákonné zástupce žáků se stala paní Miroslava Valešová.

Ad 4)

Paní ředitelka zaslala členům školské rady Zprávu o hospodaření za rok 2016, čerpání rozpočtu v roce 2016 a uzávěrkové výkazy.

Z těchto dokumentů vyplynulo, že hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Mankovice skončilo s nulovým hospodářským výsledkem.

Příspěvková organizace provedla v roce 2016 mimořádné opravy majetku (oprava podlahových krytin), jejichž náklady hradila částečně prostřednictvím Rezervního a Investičního fondu.

Vzniklý deficit prostředků na platy, způsobený navýšením platových tarifů zaměstnanců školy a proplacením zůstatku dovolené a odstupného bývalé ředitelce školy, byl uhrazen z Fondu odměn a Rezervního fondu.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jsou prostředky na Fondu odměn a Investičním fondu zcela vyčerpány.

Tyto skutečnosti byly předem konzultovány a schváleny zřizovatelem.

Paní Blažková doporučila, aby čerpání jednotlivých fondů bylo uvedeno ve Zprávě o hospodaření a

požádala paní ředitelku, aby čerpání rozpočtu bylo provedeno podle zdrojů financování, hlavně v oblasti čerpání příspěvku zřizovatele na platy zaměstnanců, který je závazným ukazatelem a podléhá následnému vyúčtování.

Školská rada bere hospodaření roku 2016 na vědomí.

Ad 5)

Paní ředitelka dále seznámila členy školské rady s rozpočtem na rok 2017. Rozpočet tvoří, kromě nákladů na mzdy, běžné náklady spojené s činností školy.

Paní Valešová se dotazovala na problém s odpady. Paní ředitelka uvedla, že má od obce slíbené provedení sondy odpadů.

Jako další problém paní ředitelka zmínila chodník před budovou školy, který je poškozený a hrozí možnost úrazu žáků školy. I tuto problematiku již paní ředitelka nahlásila na Obecní úřad. Problém je v řešení.

Paní ředitelka upozornila na havarijní stav jedné ze skluzavek na hřišti před budovou Základní školy, kdy na tuto již z bezpečnostních důvodů zamezila přístup pro děti. Dále paní ředitelka uvedla, že je potřeba provést běžné revize a údržby i na ostatních nářadích a posilovacích strojích, které žáci a děti Základní školy a mateřské školy v rámci výuky vyžívají.

Další opravu potřebuje oplocení kolem objektu Základní a Mateřské školy, ve kterém jsou v zadní části díry.

Vzhledem ke skutečnosti, že hřiště, jeho vybavení a oplocení objektu je v majetku obce, přislíbila paní Blažková, že bude o těchto skutečnostech informovat zřizovatele.

Dalším problémem, který zatěžuje rozpočet školy, jsou zálohy na energie bývalé budovy Mateřské školy, které příspěvková organizace stále platí, ač tento objekt už nemá v užívání. Po vzájemné dohodě mezi obcí a příspěvkovou organizací, tento problém, na základě plné moci, řeší starostka obce.

Největším problémem se jeví oprava elektroinstalace v budově školy, kterou již řeší zřizovatel.

Rozpočet 2017 školská rada vzala na vědomí

Ad 6)

Paní Blažková upozornila na nesoulad mezi svým jmenováním jako člena školské rady (09. 11. 2014)

a zvolením členů školské rady za zákonné zástupce a pedagogické pracovníky (únor 2015). Toto bylo způsobeno opakovanými volbami do školské rady.

Protože funkční období členů školské rady jsou tři roky, skončí funkční období paní Blažové již v listopadu 2017, kdežto ostatním členům rady až v únoru 2018. Školská rada se dohodla tento nesoulad vyřešit tím, že poslední zasedání v roce 2017 bude v říjnu 2017 a následující až po řádných volbách do školské rady v roce 2018. Paní Blažková doporučí, aby zřizovatel jmenoval svého zástupce na další funkční období ve stejném termínu, ve kterém proběhnou volby za zákonné zástupce a pedagogické pracovníky.

Na vědomí: ředitelce ZŠ a MŠ Mankovice Mgr. Ivaně Zdarsové

V Mankovicích 30. 04. 2017

Zapsala Martina Blažková

Vytisknout E-mail

investicedovzdelani