Školní řád základní školy (organizační řád)

Školní řád do žákovských knížek

 1. Žáci přicházejí do školní budovy nejdříve v 7:40 hod. a nejpozději v 7:55 hod. Výjimka platí pouze pro děti, které navštěvují ranní družinu. Vyučování začíná v 8:05 hod.
 1. Po příchodu do školy se žáci přezouvají v šatně a ihned odcházejí do třídy.
 2. Žáci dodržují zásady společenského chování mezi sebou i k dospělým, řídí se pokyny vyučujících. Chovají se tak, aby předešli úrazu. Pokud k úrazu dojde, musí žáci ihned informovat učitele.
 1. Škola neodpovídá za ztrátu a poškození věcí, které nesouvisejí s vyučovacím procesem, ale nezakazuje žákům mít u sebe takové předměty, které neohrožují zdraví. Mobilní telefony musí být během vyučování vypnuty, žáci nesmí ve škole pořizovat záznamy ani fotky bez předchozího souhlasu učitele a spolužáků.
 1. Žáci nepoškozují záměrně vybavení školy a učební pomůcky, případné záměrné poškození nebo zničení hradí v plné výši.
 1. V době přestávek jsou povinni se přichystat na další vyučovací hodinu. Přestávky tráví ve své třídě, pokud nemají s vyučujícím dohodnuto jinak. Na toalety odcházejí se svolením vyučujícího a na schodišti neběhají.
 1. Žáci nesmí opouštět během vyučování areál školy. Nesmí se zdržovat na schodišti.
 2. V areálu školy platí zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek.
 3. Žáci mají právo vyjadřovat své názory.
 4. Žáci mají právo na ochranu své osobní svobody, její omezení hlásí kterémukoli pedagogickému zaměstnanci, popř. využívají ke stížnostem schránku důvěry.
 1. Po skončení vyučování jsou žáci povinni uklidit své pracovní místo, za pořádek ve
  třídě odpovídá učitel, který vyučuje ve třídě poslední vyučovací hodinu.
 2. Po skončení vyučování, popř. obědě jsou žáci povinni opustit areál školy s výjimkou žáků přihlášených do školní družiny, popř. čekajících na začátek zájmových kroužků (dle individuální domluvy). Tito žáci se řídí pokyny vychovatelky.
 1. Učitelé jsou povinni zajistit dostatečné osvětlení a větrání ve třídách a předepsaný dozor.
 2. Učitele jsou povinni dostatečně a pravdivě informovat rodiče o prospěchu, chování
  a problémech dětí – v době informativních schůzek, telefonicky nebo po vzájemné domluvě při individuálních konzultacích. Informace o žácích jsou důvěrné.
 1. Nepřítomnost žáka ve škole z důvodu nemoci omlouvají nejpozději rodiče 3. den absence osobně, telefonicky nebo na e-mail školy. Nepřítomnost z rodinných důvodů mohou rodiče omluvit u třídního učitele (1 – 4 dny), vícedenní nepřítomnost z rodinných důvodů může omluvit ředitel školy na základě předchozí písemné žádosti.
 1. Ztráty a nálezy: Pokud si dítě zapomene nebo ztratí ve škole oblečení atd. je povinno ztrátu hlásit
  třídnímu učiteli ihned po zjištění
 2. Odhlašování obědů je možné na daný den do 7:40. První den absence mají rodiče možnost odebrat
  dotovaný oběd (od 11:30 do 12:30 hod.)
 3. Se zásadami bezpečnosti byli žáci poučeni na začátku školního roku - zápis v třídní knize.

        Mankovice, 1. 9. 2018                      Mgr. Daniel Matyáš, ředitel školy

 

 

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Mankovice, příspěvková organizace

Údaje o zařízení

§  Adresa : Mankovice 140, 742 35 Odry

§  Telefon : 556 730 067, 731 617 890

§  IČO : 75027267

§  Identifikátor zařízení : 600 138 046

§  Právní forma : příspěvková organizace

§  Zřizovatel : Obec Mankovice

§  Ředitel : Mgr. Ivana Zdarsová

§  Kapacita ZŠ: 50 žáků

§  Dvojttřídní škola, 1.-5.ročník,

§  Školní družina : kapacita 30 žáků, 1 oddělení školní družiny

§  Vzdělávací program ZŠ: Strom života II

§  Kapacita MŠ: 20 dětí, 1 oddělení

§  Vzdělávací program MŠ : Se skřítkem za poznáním

§  Školní výdejna – kapacita 80 jídel

Režim dne MŠ:

Provoz MŠ: 6,00-15,30

§    6: 00  -    8: 00  ranní scházení, spontánní hra

§    8: 05  -    8: 45  osobní hygiena, svačina

§    8: 45   -   9: 15  řízené aktivity

§    9: 15   -  11:15  pobyt dětí venku, v době nepříznivého počasí činnosti v tělocvičně a herně

§  11: 15   -  12: 00 hygiena a  oběd

§  12: 00   -  13: 50 poslech pohádky a  odpolední odpočinek

§  13: 50   -  14: 30 vstávání, Tv chvilka , svačina, osobní hygiena  

§  14: 30   -  15: 30  odpolední zájmové činnosti , rozcházení dětí

Režim dne ZŠ

§  Škola je přístupná pro žáky od 7,45 (pro přihlášené do ranní družiny od 6,00) do 15,30 hod

§  1.vyučovací hodina začíná v 8,05 hod

§  Délka vyučovací hodiny – 45 min

§  Délka přestávek –
po 2.vyuč.hodině 20 min
po 1.,3.a 4.vyuč.hodině 10min

Provoz školní družiny:
PO-PÁ – 6,00-7,45 a 11,45-15,30

§  Organizace přestávek :
pobyt žáků ve třídách, relaxačních koutech – zahrada, knihovna, počítačová učebna

Režim stravování včetně pitného režimu

§  Výdej obědů : 11,00 – 13,15 hod (dovoz ze ŠJ Pohořská, Odry)

§  Výdej obědů do jídlonosičů (1. den nemoci): 11.00 – 11.15 hod.

§  Výdej svačinek:
ranní                    8.15 –   8.45
odpolední            14.00 – 14.20

§ 

§  Pitný režim:
zajištěn pro MŠ i MŠ 6,30 – 15,30

§  Ovoce do škol: bezplatně pro všechny žáky 1x týdně Smlouva s firmou Bovys s.r.o.
Štoky 516, 582 53  Štoky. 

Podmínky pohybové výchovy

§  1 tělocvična – vybavení : žebřiny, žíněnky, lavičky, kladinka a další nářadí a pomůcky na tělocvik

-tělocvična není vybavena zvláštní šatnou, převlékání slouží běžná šatna žáků

§  Školní zahrada je částečně upravená na jedno travnaté a jedno multifunkční a posilovací hřiště ( údržba zajišťována dohodou o PP nebo PČ)

§  Časová dotace TV – 2 vyučovací hodiny týdně v každém ročník
8 lekcí plaveckého výcviku v každém ročníku              

§  Další pohybové aktivity – min. 1x týdně vyučovací hodina ve ŠD a dle počasí pobyt na    zahradě

Tv chvilky během vyučování

Pohybové aktivity o přestávkách

Pohybový zájmový kroužek v rámci ŠD

Zájmové kroužky organizované školou – zajišťují pedag.zaměstnanci školy

§  Angličtina pro 1.a 2.ročník

§  Angličtina pro předškoláky

§  Informatika pro žáky 3.-5-ročníku

§  Keramika pro děti

§  Keramika pro rodiče a děti

Zájmové kroužky organizované školní družinou – zajišťuje vychovatelka

§  Flétna

§  Sportovní hry

§  Pracovníci školy

§  Povinnosti, odpovědnost a práva pracovníků školy jsou dány Zákoníkem práce, řády školy, a náplněmi práce podle jednotlivých profesí

§  Statutárním orgánem školy je ředitelka Mgr. Ivana Zdarsová

§  Odměňování zaměstnanců se řídí obecně závaznými předpisy a vnitřním platovým předpisem

 
Dokumentace školy

§  Třídní knihy a třídní výkazy

§  Řády a směrnice

§  Pedagogická dokumentace pro jednotlivé školní roky

§  Kniha úrazů

§  Hospodářská a personální dokumentace

§  Evidence majetku

Správa majetku

§  Evidenci majetku vede účetní

§  Účetní evidence se řídí zvláštním předpisem

§  Inventarizace je prováděna 1xročně podle pokynů zřizovatele

§  Mzdovou a personální agendu vede mzdová účetní ( na základě smlouvy  KVIC Nový Jičín)

§  Pokladní služba je prováděna pokladníkem školy, pokladní dny St a Pá-11,00-13,00

§  Přejímání a předávání pracovních funkcí : při nepřítomnosti ředitele pověřuje ředitel převzetím pedagogické agendy učitelku a ekonomické agendy účetní, popřípadě další zaměstnance organizace na základě jednorázového pověření.

§  Zástupcem ředitele školy pro nenadálou nebo dlouhodobou nepřítomnost ředitele školy je stanovena Mgr. Jana Kadlčková v plném rozsahu statutárního zástupce.

Organizační schéma

3.stupeň řízení

Ředitel školy

                         

                                                          

Pedagogičtí zaměstnanci ZŠ

učitelky, vychovatelka, asistenti pedagoga, výchovný poradce, preventista, metodik ICT

Vedoucí učitelka MŠ

Provozní zaměstnanci

Školník(domovník), uklizečka, výdejčí stravy(pracovník obchodního provozu, administrativní zaměstnanci, zaměstnanci na DPP a DPČ

 

Učitelky MŠ

 

Samosprávné orgány

Školská rada

Příl.1: Organizace výuky

Příl.2: Časový rozpis hodin a přestávek

Organizační řád nabývá platnosti od 1.9.2016.

Účinnost OŘ 1.9.2016

Dne 26.8.2016                 Ivana Zdarsová, ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

Vytisknout