Dnes má svátek: Radana a Radan Zítra: Albína Pozítří: Daniel

Zápis do MŠ 2018

Zápis do mateřské školy

 

Zápis do MŠ Mankovice na školní rok 2018/19 proběhne            v pátek 4.5.2018 od 9.30 hodin  do 11.00 hodin.

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Informace pro rodiče

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejméně však od 2 let. Na přijetí dítěte do mateřské školy není právní nárok, k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
 • Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol. V mateřské škole odevzdá přihlášku (žádost), předloží svůj platný průkaz totožnosti a rodný list dítěte. Pokud není místo trvalého pobytu dítěte shodné s trvalým pobytem rodičů,  předloží potvrzení o trvalém pobytu dítěte.
 • Ředitel mateřské školy je povinna žádost od zákonných zástupců přijmout a dle oznámených kritérií rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
 • Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).
 • Další podmínky pro přijetí  stanovuje ředitel mateřské školy v kritériích.

Pokyny pro rodiče

Dokument řádně vyplněný, včetně lékařského potvrzení, podepsaný zákonným zástupcem dítěte, odevzdá zákonný zástupce do mateřské školy ve stanoveném termínu,  tj. od 9.30 do 11.00 hodin, kdy proběhne zápis dětí do MŠ. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.

           Potvrdí svým podpisem ZÁPIS v MŠ a návštěvu MŠ.

Materiální a technické podmínky:

Mateřská škola se nachází v přízemí budovy základní školy. Její součástí je herna vybavená variabilní sestavou nábytku, který odpovídá rozdílné výšce dětí. V herně jsou vytvořeny hrací kouty vhodné pro různé námětové hry. Děti mají k dispozici dostatečné množství hraček, didaktických pomůcek a materiálů, k herně přiléhá šatna a sociální zařízení. Učitelkám a dětem je rovněž k dispozici školní tělocvična, která je ve stejném podlaží a určena pro děti ZŠ. V prvním patře máme jídelnu, která slouží i jako třída pro družinu.

Školní zahrada je dostatečně prostorná a vybavená tělovýchovným zařízením.

Školné za měsíc v MŠ je stanovena na 300,- Kč.


                                    

Personální obsazení:

Ředitel ZŠ a MŠ – Mgr. Daniel Matyáš

Vedoucí učitelka – Marcela Jakůbková

Učitelka –  Lenka Šlosarová

Chůva – Bc. Petra Kaňuščáková

Vedoucí stravování – Marcela Schwarcová

Úklid – Pavla Pařenicová a výdej stravy

Domovnice, ůklid  - Pavlína Bryxová

       

 

Učitelky a ostatní pracovnice MŠ se postarají o:                                                      

 • přiblížení rodiny a školy
 • atmosféru spolupráce a důvěry
 • navazování kontaktu s dítětem
 • vytvoření vztahu důvěry a také respektu

Co dítě potřebuje do MŠ

Papuče, tepláky, hrací kalhoty, náhradní věci na převlečení (triko, kalhoty, ponožky, punčocháče, spodní prádlo), hrneček, pyžamo, papírové kapesníky, pastu, kartáček.

Vstup do mateřské školy je nová životní situace, změna různě náročná pro dítě i jeho rodinu.

 Zralost pro vstup do MŠ a úspěšná adaptace dítěte v MŠ je závislá na :

 • samostatnosti dítěte v novém prostředí
 • chuti dítěte vstoupit do kolektivu a hrát si s ostatními
 • míře psychické odolnosti dítěte
 • na trénovaném odloučení od rodičů
 • dobrém navázání kontaktu učitelka - dítě – rodič

                               

JAK POMŮŽEME DĚTEM, ABY SI ZVYKLY V MŠ

Svému dítěti pomůžete především pokud:

 • jste si sami jisti, že dítě je v dobrých rukou berete pláč, který je projevem stesku při odloučení za součást adaptace
 • pomůžete rozptýlit jeho nejistotu a úzkost a obavy, zvolíte krátké loučení mezi dveřmi a ujištění, že si pro něj přijdete v určitý čas
 • klidně předáte dítěte do péče paní učitelky a kamarádů ve třídě
 • důvěřujete a spolupracujete se školkou
 • neustupujete "nátlaku" dítěte, vynucuje-li si odchod domů vztekem, pláčem, apod.
 • dobře rozlišíte projevy stesku od citového vydírání a od příznaků psychické nepohody např. vlivem začínajícího onemocnění (tedy situací, kdy Vás dítě skutečně potřebuje)
 • pro získání jistoty v novém prostředí si se svým dítětem můžete pohrát ve třídě, na zahradě MŠ, pobýt společně ve třídě na začátku docházky

Dále pomáhá:

 • pravidelnost v docházce
 • klidné starty z domova do školky
 • nestrašení dítěte školkou, neslibování
 • hovořit s dítětem, na co se může do školky těšit, z čeho má obavy
 • plyšáček, oblíbená hračka, oblečení, maskot  s "vůní domova"
 • těšení se a vedení dítěte k hraní a aktivitě, která ho "zabaví"

    

Provoz v MŠ je od 6:00 do 15:30. Rodiče mohou děti přivádět dle vlastní potřeby do 8.00 hodin.

          

Rady rodičům pro 3 – leté děti

Bez názvu
Naším společným cílem je spokojené dítě, které se do školky těší, které rádo chodí do školky i ze školky.

 

 

Vytisknout E-mail

investicedovzdelani

Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0013
Rozpočet projektu: 20 176 818,64,-Kč
Datum realizace: 27. 11. 2014 – 31. 7. 2015

Obsah projektu:
Prostřednictvím projektu podpoříme profesní rozvoj učitelů 31 partnerských škol v oblasti využívání dotykových zařízení ve výuce žáků, rozšíříme a zvýšíme kvalitu nabídky kurzů DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ. Vybavíme partnerské školy mobilními dotykovými zařízeními.

Cíle projektu:

 1. Vzděláme 430 pedagogů v kurzech DVPP se zaměřením na ICT, v nichž jsou propojeny moderní formy prakticky orientované výuky se vzděláváním pomocí moderní dotykové techniky, které povedou k jejich profesnímu rozvoji v oblasti ICT vzdělávání a sekundárně zvýší zájem žáků o výuku.
 2. Rozvineme schopnosti pedagogů integrovat ICT technologie do výuky všeobecně vzdělávacích předmětů.
 3. Umožníme pedagogům využít potenciál moderních technologií k názornému vyučování i aktivizaci žáků vedoucí k dosahování efektivnějších vzdělávacích výsledků.
 4. Vytvoříme a pilotně ověříme nový model vzdělávání a metodického vedení pedagogů, doplněný on-line platformou.
 5. Z 31 partnerských škol podpoříme 14 škol majících méně než 200 žáků, tj 45% malých škol.

Cílová skupina: Pedagogičtí a vedoucí pracovníci zapojených škol

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.