Dnes má svátek: Svatopluk Zítra: Matěj Pozítří: Liliana

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

 

Platnosti i účinnost dokumentu: od 1.4.2017

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Mankovice, příspěvková organizace, Mankovice 140, 742 35 Odry  stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v  mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

 V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 školského zákona je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

II.

 Do mateřské školy zřízené obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3).

III.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. V případě nenaplněnosti školy mohou být přijaty děti mladší tří let, a to v případě, že místa nebyla zaplněna staršími dětmi.

IV.

V případě, že nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem II., vychází při přijímání dětí do MŠ ředitelka z kritérií uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením. Splnění kritérií je posuzováno ke stavu k 1. září 2017.

Trvalý pobyt dítěte Trvalé bydliště v Mankovicích 20  
 
Věkové kategorie Děti, které jsou v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (5let a více) 40  
Děti, které k 31.8.2017 dosáhnou věku 4 let 25  
Děti, které k 31.8.2017 dosáhnou věku 3 let s upřednostněním starších podle data narození 15  
Děti, které v období od 1.9. do 31.12. 2017 dosáhnou věku 3 let s upřednostněním starších dětí podle data narození 10  
Děti narozené od 1.1.2015 do 31.8.2015 s upřednostněním starších dětí podle data narození do výše volné kapacity MŠ 0  
Individuální situace dítěte V MŠ se již vzdělává starší sourozenec 2  
Děti v pěstounské péči, z dětských domovů, osiřelé dítě 2  
Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami 2  
Délka docházky do MŠ Nástup od září 5  

Při rozhodování o přijetí/nepřijetí dítěte posuzuje ředitelka splnění daných kritérií.

V.

 Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce dle § 34 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, že lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad (lékařské potvrzení), že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Žádosti o přijetí dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou posuzovány individuálně.           ( Rodiče jsou povinni doložit podrobnou zprávu Pedagogicko psychologické poradny nebo Speciálního pedagogického centra.)

K přijetí dítěte se zdravotním postižením nebo omezením je nutné doložit doporučení pro přijetí – lékařskou zprávu od odborných lékařů a vyjádření školského poradenského zařízení.

Přijímat se mohou děti i během školního roku.

Trvalý pobyt dítěte prokáže zákonný zástupce dítěte předložením občanského průkazu, ve kterém je uvedena shodná adresa trvalého pobytu s adresou trvalého pobytu dítěte uvedenou v Zápisním listě. Ten je nedílnou součástí žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy.

 Upřednostnění se týká též dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení §20, odst.2, písmeno d) školského zákona. s odkladem školní docházky.

V Mankovicích, 30.3.2017                    Mgr. Ivana Zdarsová

                                                       Ředitelka Základní a Mateřské školy

Vytisknout E-mail

investicedovzdelani

Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0013
Rozpočet projektu: 20 176 818,64,-Kč
Datum realizace: 27. 11. 2014 – 31. 7. 2015

Obsah projektu:
Prostřednictvím projektu podpoříme profesní rozvoj učitelů 31 partnerských škol v oblasti využívání dotykových zařízení ve výuce žáků, rozšíříme a zvýšíme kvalitu nabídky kurzů DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ. Vybavíme partnerské školy mobilními dotykovými zařízeními.

Cíle projektu:

  1. Vzděláme 430 pedagogů v kurzech DVPP se zaměřením na ICT, v nichž jsou propojeny moderní formy prakticky orientované výuky se vzděláváním pomocí moderní dotykové techniky, které povedou k jejich profesnímu rozvoji v oblasti ICT vzdělávání a sekundárně zvýší zájem žáků o výuku.
  2. Rozvineme schopnosti pedagogů integrovat ICT technologie do výuky všeobecně vzdělávacích předmětů.
  3. Umožníme pedagogům využít potenciál moderních technologií k názornému vyučování i aktivizaci žáků vedoucí k dosahování efektivnějších vzdělávacích výsledků.
  4. Vytvoříme a pilotně ověříme nový model vzdělávání a metodického vedení pedagogů, doplněný on-line platformou.
  5. Z 31 partnerských škol podpoříme 14 škol majících méně než 200 žáků, tj 45% malých škol.

Cílová skupina: Pedagogičtí a vedoucí pracovníci zapojených škol

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.