Školní družina

Napsáno dne .

Provozní doba

6:00 – 7:40 ranní provoz
11:45 – 15:30 odpolední provoz

 

Poplatek za školní družinu

od 1.9.2021 100 Kč

Poplatek se platí hotově vychovatelce

 

Školní vzdělávací program pro školní družinu

STROM ŽIVOTA

I. Identifikační údaje

Název vzdělávacího programu:

Školní vzdělávací program pro školní družinu – Strom života

Adresa školy:

Mankovice 140, Odry 742 35

Zřizovatel školy:

Obec Mankovice
Mankovice 71

Další údaje o škole:

IČ: 75027267
IZO: 600138046
REDIZO:

Ředitel školy:
Mgr. Daniel Matyáš

Kontakty:
telefon: +420 556 736 067
web: www.zs.mankovice.cz
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Platnost dokumentu: Od 31. 8. 2014

II. Charakteristika školní družiny

2.1 Činnost školní družiny

Ředitelka školy vydává Vnitřní řád ŠD jako součást Organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky, zákonné zástupce i děti. Prokazatelné seznámení zákonných zástupců s tímto řádem provede vychovatelka ŠD při zápisu dětí do ŠD, zákonní zástupci jsou povinni brát na vědomí tuto vnitřní směrnici školského zařízení. Vzdělávání ve školském zařízení se řídí podle

Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění prováděcích předpisů Vyhlášky č. 74/2005Sb., o zájmovém vzdělávání a dalšími předpisy vydanými ředitelkou školy.

2.2 Představení školní družiny

Školní družina je součástí Základní školy a Mateřské školy Mankovice, příspěvkové organizace. ŠD navštěvují děti 1.-5. ročníku naší školy. Kapacita ŠD je 25 dětí, děti zařazuje do ŠD dle žádostí rodičů ředitelka školy.

Provoz ŠD je od 6:00 do 7:50 hod. a dále od 11:45 do 15:30 hod. denně.

ŠD má k dispozici vlastní prostory- 1 třídu v 1. patře budovy školy. Dále školní družina využívá školní knihovnu, počítačovou učebnu, tělocvičnu, pokojíček a hřiště před školou. Školní družina je vybavena nastavitelnými školními židlemi, stoly, kobercem pro hraní dětí. K dispozici je CD přehrávač a PC s připojením na internet. Vychovatelka sama vybírá během školního roku vhodné typy pomůcek, knih a hraček, které jsou dokupovány dle finančních možností školy.

Ve ŠD pracují 2 vychovatelky, které mají odbornou kvalifikaci pro pedagogickou práci. Činnost a výchovné působení vychovatelů vychází z požadavků pedagogiky volného času.

Důležitý je požadavek dobrovolnosti, seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a přitažlivosti.

Spolupracujeme s blízkým Centrem volného času Odry a okolními ŠD.

III. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3.1 Zaměření a poslání školní družiny

Školní vzdělávací program pro školní družinu vychází z koncepce vzdělávání, která klade hlavní důraz ve své vzdělávací práci na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi. Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Umožňuje efektivní, profesionální a promyšlenou práci vychovatele. Má dětem ve školní družině vytvořit zázemí, které rozvijí tvořivost a současně zohledňuje individuální možnosti.

JSME:

Místo pro zájmové vyžití dětí

Místo pro regeneraci sil po vyučování

Místo pro radost

Místo pro rozvoj tvořivosti

Místo pro posilování sebevědomí

Místo pro komunikaci

Cíle školní družiny

Cílem školní družiny je připravit děti pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit je vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi, ale i postoji. Usilovat o vytváření zdravé osobnosti, odolné vůči negativním vlivům, která bude znát svou cenu a najde své místo ve zdravé sociální skupině.

3.2 Formy práce

3.3 Bezpečnost a ochrana zdraví

Žáci dodržují vnitřní řád školní družiny, který je vyvěšen ve třídě školní družiny a s nímž byli žáci seznámeni na začátku školního roku. Děti jsou upozorňovány na případná rizika při činnostech, které vykonávají ve školní družině, v jídelně, v tělocvičně, na školním hřišti a zahradě, na vycházce, na WC, v šatně a na chodbách školy. Používají bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržují vymezená pravidla. Chovají se tak, aby neohrožovaly zdraví své ani svých spolužáků. Udržují pořádek v místnosti, v šatně i na toaletách. Po celou dobu provozu školní družiny mají děti zajištěn pitný režim.

Psychosomatické podmínky:

3.4 Výchovné vzdělávací programy ŠD se zaměřují na tyto základní vzdělávací oblasti

3.4.1 Jazyk a jazyková komunikace

3.4.2 Matematika a její aplikace

3.4.3 Informační a komunikační technologie

3.4.4 Člověk a jeho svět

Místo kde žijeme

Lidé kolem nás

Lidé a čas

Člověk a příroda

Člověk a jeho zdraví

3.4.5 Umění a kultura

3.4.6 Člověk a svět práce

3.5 Rozvíjené klíčové kompetence

Základní vzdělávání má žákům pomoci získávat a postupně zdokonalovat tzv. klíčové kompetence a tím poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání, které se ovšem orientuje zejména na situace blízké životu.

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti.

Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý. Svůj počátek má v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu života. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na konci základního vzdělávání, nelze ještě považovat za ukončenou, ale získané klíčové kompetence tvoří neopomenutelný základ žáka pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu. Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní.

3.5.1 Kompetence k učení

3.5.2 Kompetence k řešení problémů

3.5.3 Kompetence komunikativní

3.5.4 Kompetence sociální a interpersonální

3.5.5 Kompetence činnostní a občanské

3.5.6 Kompetence pracovní

4. Cíle činnosti školní družiny

a) Činnosti pohybové

 

Vytváření klíčových kompetencí:

 

Kompetence k učení

Kompetence k řešení problémů

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence občanské

Kompetence pracovní

b) Činnosti hudební

Vytváření klíčových kompetencí:

 

Kompetence k učení

Kompetence k řešení problémů

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence občanské

Kompetence pracovní

c) Činnosti výtvarné

Vytváření klíčových kompetencí:

Kompetence k učení

Kompetence k řešení problémů

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence občanské

Kompetence pracovní

d) Činnosti relaxační a odpočinkové

5. Průřezová témata

- prolínají výchovně vzdělávacím procesem prostřednictvím tématických okruhů

5.1 Osobnostní a sociální výchova (OSV)

TO

5.2 Výchova demokratického občana (VDO)

TO - Občanská společnost a škola

5.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)

TO - Evropa a svět nás zajímá

5.4 Multikulturní výchova (MuV)

TO - Kulturní diference

5.5 Environmentální výchova (EV)

TO - Ekosystémy

5.6 Mediální výchova (MeV)

TO - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

6 .SWOT analýza školní družiny

6.1 Silné stránky

6.2 Slabé stránky

6.3 Příležitosti

6.4 Hrozby

7. Hodnocení školní družiny – evaluace a autoevaluace

IV. Závěr

Čas strávený ve školní družině by měly děti naplnit podle svého vlastního uvážení, podle svých zájmů se zapojit do připraveného programu. Měly by dostat prostor pro vzájemnou komunikaci a pro utváření vzájemných vztahů, důraz je kladen na eliminaci sociálně patologických jevů a naopak na vytváření přátelského prostředí i mezi dětmi z různých ročníků.