Dnes má svátek: Vratislav Zítra: Julie Pozítří: Dana

Zápis z 2. jednání školské rady Základní a Mateřské školy v Mankovicích

Zápis z 2. jednání školské rady Základní a Mateřské školy v Mankovicích

 

Datum konání: 22. dubna 2015

Přítomní: Martina Blažková, Petr Jaroň, Alena Čavolská

 

Hosté: ředitelka školy Mgr. Markéta Jakšíková, starostka obce Ing. Jarmila Orlitová, někteří rodiče žáků

 

Program:

1) Volba zapisovatele

2) Schválení školního řádu za školní rok 2014 - 2015

3) Závěry z inspekční zprávy České školní inspekce Moravskoslezského inspektorátu

4) Diskuze

5) Usnesení

Ad1)

Školská rada pověřila zápisem tohoto jednání paní Alenu Čavolskou.

Ad2)

Členové školské rady byli předem seznámení s obsahem školního řádu. Ještě před schválením pan Petr Jaroň uvedl připomínku, že nejsou přesně stanoveny pravidla pro napomenutí tř. učitele (např. za 10 zapomnění pomůcek). Paní ředitelka vysvětlila, že děti si samy vedou „Přehled zapomínání školních pomůcek“ a po každém desátém zapomnění žák dostane vypracovat obtížnější úkol. Hříšník je tak potrestán a snaží se zapomínání předcházet. Pan Jaroň s tímto řešením nesouhlasil, paní Blažková navrhla, že by rodiče měli být o míře zapomínání svého dítěte včas informováni, aby mohli v tomto sjednat nápravu i oni. Po té byl školní řád jednohlasně schválen. Dnešním dnem 22. dubna 2015 nabývá své účinnosti.

Ad3)

Paní Martina Blažková seznámila přítomné se závěry kontroly ČŠI, která hodnotila výuku velmi kladně. Žáci dosahují požadovaných výstupů stanovených ŠVP a jsou na požadované úrovni. V kvalifikaci učitelů jedna z učitelek nesplňuje podmínky odborné kvalifikace pro výuku v ZŠ. Tento nedostatek se neprojevuje v kvalitě vedené výuky. Paní ředitelka uveřejnila nabídku pracovního místa (úřad práce a KVIC Nový Jičín). Ve vybaveností ZŠ chybí dataprojektory a také interaktivní tabule, jejichž pořízení by bylo vhodné pro vyšší efektivitu vzdělávání. MŠ je vybavená starým nábytkem se znaky opotřebení. Velká dřevěná stavebnice je značně poškozená, měla by se renovovat nebo opravit. Jinak mají děti k dispozici velké množství hraček, didaktických pomůcek i výtvarného materiálů. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je omezené, neboť chybí finanční prostředky. Důsledkem toho škola zajišťuje vzdělávání jen pro vedoucí pracovníky a využívá nabídku bezplatných kurzů, které dostatečně nevystihují potřeby jednotlivých pedagogů, zvláště u učitelek MŠ. Paní Blažková k tomuto poznamenala, že organizace by měla přehodnotit upřednostnění nákupu ochranných pracovních pomůcek v rozsahu, v jakém je v současné době pořizován, před nákupem učebních pomůcek a vzděláváním pedagogických pracovníků, které lze hradit z prostředků ONIV (krajských prostředků).

Nedostatky byly zjištěny i za působení minulé školské rady, kdy školské radě nebyla ke schválení předložena výroční zpráva za školní rok 2013/2014 a školní řád na rok 2014/2015.Paní Blažková poznamenala, že v případě výroční zprávy, takto ředitelka neučinila ani ke dni 2. zasedání školské rady.

Další nedostatky ČŠI zjistila v nastaveném způsobu vedení organizace, který takto nezajistí potřebný každodenní a oboustranný přenos informací, V důsledku toho jsou nedostatky ve vedení povinné dokumentace a organizace čerpala neoprávněně mzdové prostředky.

Paní ředitelka v tomto bodu pochybení již, dle svého vyjádření, sjednala nápravu.

Ad4)

Paní starostka poukázala na vysoké náklady s provozem dvou budov ZŠ a MŠ, ve kterých je málo dětí. Také školní jídelna vykazuje ztráty, neboť jeden oběd vychází přibližně na 116,- Kč. Navrhuje řešení sloučit obě školy do jedné budovy v ZŠ a obědy dovážet z Pohořské školy z Oder. KHS vše posoudila a vydala souhlasné stanovisko. Vše by mělo rozhodnout obecní zastupitelstvo 27. 4. 2015. Paní starostka ještě upozornila na špatnou situaci v kotelně ZŠ, kde prosakuje spodní voda a musí se odčerpávat. Je nutná oprava.

Paní ředitelka sdělila paní starostce, že se na naší škole vyskytly vši a informovala školskou radu, že požádala rodiče, aby se na tento problém zaměřili,vlasy dětem opakovaně kontrolovali a čistili. Na toto téma se rozpoutala živá debata.

Ad5)

Usnesení:

Školní rada schvaluje školní řád za školní rok 2014-2015

 

Na vědomí: ředitelce školy Mgr. Markétě Jakšíkové

 

Zapsala: Alena Čavolská

 

Martina Blažková

Předsedkyně školské rady

  • Přečteno: 2838