Dnes má svátek: Dominik Zítra: Kristian Pozítří: Oldřiška

Vnitřní řád MŠ

VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 2019/2020

Základní škola a Mateřská škola Mankovice je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je obec Mankovice. Kapacita mateřské školy je 25 dětí, které tvoří jednu smíšenou třídu ve věku od 2 do 7 let. V mateřské škole pracují 3 pedagogičtí pracovníci a od 2. 9. 2019 tým posílí asistentka pedagoga.

Personální složení mateřské školy

Ředitel ZŠ a MŠ: Mgr. Daniel Matyáš

Vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Petra Kaňuščáková

Učitelka MŠ: Lenka Šlosarová

Školní asistentka MŠ: Martina Jaroňová

Asistentka pedagoga MŠ: Jana Majerová

Do MŠ se přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé a dále děti mladších 3 let.

Rozhodnout o přijetí může ředitel školy i na dobu určitou, zkušební dobu 3 měsíců a to v případě, není-li při zápisu zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám MŠ.

Mateřská škola pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu se zaměřením na celkový rozvoj dětské osobnosti s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem. MŠ si dále vypracovává Školní vzdělávací program a následně i Třídní vzdělávací program.

Rodiče mají právo se informovat o vzdělávání a výchově svých dětí a podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých programů a projektů.

Stížnosti, oznámení a podněty k práci k MŠ podávejte učitelce, která je po projednání s ředitelem školy v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

V případě, že je v MŠ méně než 5 dětí, provoz se uzavírá z ekonomických důvodů.

Rodičům doporučujeme pravidelně sledovat nástěnku v šatně, kde jsou vždy s časovým předstihem vyvěšovány důležité a aktuální informace.

Provoz mateřské školy začíná v 6.00 a končí v 16.00 hodin.

Evidence dětí v MŠ:

Při nástupu dítěte do MŠ zákonní zástupci potvrdí a upřesní učitelce údaje, které se nachází v evidenčním listu dítěte (jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, trvalé bydliště, státní občanství apod.). Zákonní zástupci dítěte musí jakékoliv změny ve výše uvedených údajích nahlásit učitelce zejména při změnách telefonních čísel, trvalého pobytu či změn zdravotního stavu dítěte.

Příchod dítěte do mateřské školy:

Ranní příchod dítěte do mateřské školy je omezen režimem dne, dítě přichází nejpozději do 8 hodin, protože v této době se hlásí počty dětí do školní jídelny. Pozdní příchody dětí narušují výchovnou práci učitelky. Pozdější příchod dítěte do školky je samozřejmě možný po předchozí domluvě rodiče s učitelkou.

„Pravidlo prahu“  - práh do herny je pomyslným bodem zlomu s přechodem z prostoru „doma“ do světa „školky“. Učitelky taktéž nepřekročí práh do šatny a nebudou zasahovat do komunikace či dění za dveřmi herny.

Zákonní zástupci jsou povinni předat dítě učitelce osobně a až poté mohou opustit školku. Dítě nesmí chodit do MŠ samo, protože učitelka zodpovídá pouze za děti, které řádně převzala. Při předávání děti mohou rodiče předat učitelce nezbytné či aktuální informace o dítěti. Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé a jakékoliv změny ve zdravotním stavu dítěte musí hlásit ihned učitelce. Nemocné dítě nemůže být do kolektivu přijato.

Kašel, přetrvávající rýma, průjem, zvracení, červené oční spojivky, ječné zrno, opar jsou příznaky nemoci. Taktéž pedikuloza (přítomnost vší) je považováno za infekční onemocnění. Pokud se u dítěte v MŠ vyskytnou jakékoliv výše uvedené příznaky je rodič telefonicky informován a je povinen si dítě ihned vyzvednout z mateřské školy.

Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

 

6. 00 – 8 .00

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí učitelkám v herně, volně spontánní zájmové a pohybové aktivity

     8. 00  –   8. 45

Ranní cvičení, Osobní hygiena, dopolední svačina

          8. 45  -    9. 15

 Aktivity dětí řízené učitelkami zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity

 9. 15  -  11.15   

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost

         11. 15  -  12. 00

Oběd a osobní hygiena dětí

         12. 00   -  13.50

Poslech pohádky, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí

         13. 50  -  14. 30

Vstávání, odpolední svačina, osobní hygiena

         14. 30  -  16. 00

Volné činnosti a aktivity dětí, možné také řízené učitelkou,

zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

Odchod dítěte z mateřské školy:

 Rodiče si mohou děti vyzvedávat po obědě kolem 12 hodiny. Děti, které půjdou po obědě domů, si musí ráno přinést krabičky, do které jim bude dána odpolední svačinka. Děti, které ve školce odpočívají, si mohou rodiče vyzvedávat od 14.30 hodin. Odchod dítěte v jiném čase je možný po předchozí domluvě rodiče s učitelkou.

Děti jsou předávány rodičům nebo pověřeným osobám, které jsou uvedeny a podepsány v dokumentu „Zmocnění o předání dítěte“. Učitelky nemohou dítě předat jiné osobě, která není ve zmocnění napsána.

Provoz mateřské školy je do 16.00 hodin, právě v této době rodiče s dítětem opouští budovu a nezdržují se v prostorách MŠ.

Postup mateřské školy v případě, že dítě nebude vyzvednuto včas – učitelka zodpovídá za zdraví a bezpečnost dítěte do doby, kdy dítě předá zákonnému zástupci nebo osobě k předání zmocněné. Rodiče mají povinnost si dítě vyzvednout do 15. 30 hodin. Pokud tak neučiní, učitelka rodiče telefonicky kontaktuje popřípadě i další osoby zmocněné k předání dítěte. Pokud se učitelce nepodaří kontaktovat žádnou pověřenou osobu, je oprávněna kontaktovat orgán sociálně-právní ochrany dítěte a informovat ředitele školy. Po celou dobu je učitelka povinna dohlížet na dítě a nesmí s ním opouštět prostory mateřské školy.

Omlouvání dětí:

Rodiče jsou povinni každou nepřítomnost dítěte v MŠ ihned hlásit učitelce. Omlouvat dětí na tentýž den nejpozději do 8 hodin osobně či telefonicky. Na následující dny mohou rodiče omlouvat děti kdykoliv v průběhu dne osobně nebo telefonicky.

Tel. číslo MŠ: 724 721 462

Dítě předškolního věku musí být omluveno i písemně. Rodiče předškoláků na začátku školního roku obdrží od učitelky deníček, kde písemně omlouvají nepřítomnost dítěte. Rodiče jsou povinni na vyžádání učitelky deníček předložit.

V oprávněných případech může učitelka požadovat lékařské potvrzení o ukončení zdravotní péče a souhlas lékaře se zařazením dítěte do kolektivu.

Co děti potřebují do školky:

Dítě potřebuje: hrníček na pití, zubní kartáček, pyžamo, pohodlné oblečení do herny, oblečení na venkovní hry, náhradní oblečení. Předškoláci cvičební úbor.

Děti chodí do mateřské školy vhodně a hlavně pohodlně oblečené s přihlédnutím k počasí a teplotě v herně. Děti mají vhodnou a bezpečnou obuv – nejlépe obuv s uzavřenou patou (ne nazouváky či croksy). Děti mají na své značce náhradní oblečení a oblečení na školní zahradu, v deštivém počasí také gumáčky.

Šperky v podobě visacích náušnic, náramků, řetízků nebo prstýnků nejsou pro děti z bezpečnostních důvodů vhodné a za jejich případnou ztrátu školka neručí. Stejně tomu tak je u cenných předmětů nebo hraček.

Děti si mohou do školky přinést maximálně jednu svoji hračku například v podobě menšího plyšáka, panenky či autíčka.

Konzultační hodiny s učitelkami – na třídních schůzkách, denně při ranním příchodu nebo odpoledním odchodu dětí, ale pouze sdělení nezbytných a důležitých informací. S učitelkami je možné si domluvit schůzku na určitou hodinu. Není možné odvolávat učitelky ze třídy a něco řešit jen tak na chodbě či mezi dětmi, protože učitelka se v této době dětem musí věnovat a odpovídá za jejich bezpečnost.

Veškeré informace o připravovaných akcích jsou vyvěšovány s časovým předstihem na nástěnce umístěné v šatně. Je především v zájmu rodičů tuto nástěnku pravidelně sledovat!

Mimoškolní akce (Drakiáda, vánoční dílny, vánoční jarmark, Den matek, Zahradní slavnost,…):

Na mimoškolních akcích si za děti zodpovídají rodiče nikoliv učitelky.

Platby v mateřské škole:

Zákonní zástupci dítěte jsou se zákona povinni platit školné za předškolní vzdělávání. Platba se netýká dětí předškolní věku.

Výše školného je 300 Kč měsíčně, které mohou rodiče platit každý měsíc učitelce nebo jednorázově za celý školní rok na účet školy, kdy do poznámky napíšou jméno a příjmení dítěte. Číslo účtu je: 1772526349/0800. Pokud se rodiče rozhodnou platit prostřednictvím účtu jsou povinni to oznámit učitelce. Od 1. 1. 2020 je školné zvýšeno na 400 Kč.

Školné je vybíráno vždy od začátku nového měsíce do 15. dne v měsíci.

Pokud dítě nedochází do školky ani jeden den v měsíci platí pouze udržovací poplatek 130 Kč. Od 1. 1. 2020 je udržovací poplatek zvýšen na 150 Kč.

Školné o hlavních prázdninách v červenci a srpnu – pokud dítě v těchto dvou měsících nebude docházet do MŠ, školné neplatí.

Platba stravného:

Stravné se platí zálohově na daný měsíc, případné odhlášky se promítnou do ceny stravného až  v následujícím měsíci. Stravné se platí na základě vystavených složenek vydávaných Školní jídelnou ZŠ Pohořská Odry.

Výše celodenního stravného je 29 Kč.

Výše celodenního stravného pro děti, které v posledním roce docházky do mateřské školy dovrší 7 let je 39 Kč.

Ceny stravného jsou vyvěšeny na nástěnce v šatně.

Odhlašování dětí ze stravného:

NOVĚ !!!

V případě, že dítě nepřijde do školky, je rodič povinen si své dítě odhlásit ze stravy telefonicky ve Školní jídelně v Odrách. Odhlásit dítě mohou rodiče den předem nebo týž den, co dítě bude chybět do 7.00 hodin.

Tel. kontakt na školní jídelnu:  556 730 909 nebo 731 962 197

Požadavky na zajištění prevence ohrožujících situací:

  • Dávat dětem adekvátní oblečení vzhledem k aktuálnímu počasí, nedávat dětem pantofle nebo obuv s otevřenou patou hlavně kvůli bezpečnosti dětí
  • nedávat dětem šperky (řetízky, náramky, visací náušnice, přívěsky)
  • oblečení s funkčním zapínáním, dostatek náhradního oblečení, oblečení odpovídající velikosti, aby se dítě cítilo pohodlně
  • dodržovat, aby si dítě vzalo do školky jen jednu hračku, která nemůže ohrozit jejich bezpečnost, nedávat dětem příliš drahé hračky, které jsou zdrojem konfliktů mezi dětmi
  • nedávat dětem do batůžků sladkosti, bonbóny, žvýkačky nebo jakékoliv potraviny
  • rodič, který si převezme od učitelky své dítě a zdržuje se v objektu školy, je za své dítě zodpovědný

Tento Vnitřní řád nabývá platnosti od 2. 9. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

               ……………...................................................................

             (razítko a podpis ředitele školy)

Vytisknout E-mail

investicedovzdelani