Dnes má svátek: Anastázie Zítra: Irena Pozítří: Rudolf

Školní družina

Provozní doba

6:00 – 7:40 ranní provoz
11:45 – 15:30 odpolední provoz

 

Poplatek za školní družinu

od 1.9.2021 100 Kč

Poplatek se platí hotově vychovatelce

 

Školní vzdělávací program pro školní družinu

STROM ŽIVOTA

I. Identifikační údaje

Název vzdělávacího programu:

Školní vzdělávací program pro školní družinu – Strom života

Adresa školy:

Mankovice 140, Odry 742 35

Zřizovatel školy:

Obec Mankovice
Mankovice 71

Další údaje o škole:

IČ: 75027267
IZO: 600138046
REDIZO:

Ředitel školy:
Mgr. Daniel Matyáš

Kontakty:
telefon: +420 556 736 067
web: www.zs.mankovice.cz
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Platnost dokumentu: Od 31. 8. 2014

II. Charakteristika školní družiny

2.1 Činnost školní družiny

Ředitelka školy vydává Vnitřní řád ŠD jako součást Organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky, zákonné zástupce i děti. Prokazatelné seznámení zákonných zástupců s tímto řádem provede vychovatelka ŠD při zápisu dětí do ŠD, zákonní zástupci jsou povinni brát na vědomí tuto vnitřní směrnici školského zařízení. Vzdělávání ve školském zařízení se řídí podle

Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění prováděcích předpisů Vyhlášky č. 74/2005Sb., o zájmovém vzdělávání a dalšími předpisy vydanými ředitelkou školy.

2.2 Představení školní družiny

Školní družina je součástí Základní školy a Mateřské školy Mankovice, příspěvkové organizace. ŠD navštěvují děti 1.-5. ročníku naší školy. Kapacita ŠD je 25 dětí, děti zařazuje do ŠD dle žádostí rodičů ředitelka školy.

Provoz ŠD je od 6:00 do 7:50 hod. a dále od 11:45 do 15:30 hod. denně.

ŠD má k dispozici vlastní prostory- 1 třídu v 1. patře budovy školy. Dále školní družina využívá školní knihovnu, počítačovou učebnu, tělocvičnu, pokojíček a hřiště před školou. Školní družina je vybavena nastavitelnými školními židlemi, stoly, kobercem pro hraní dětí. K dispozici je CD přehrávač a PC s připojením na internet. Vychovatelka sama vybírá během školního roku vhodné typy pomůcek, knih a hraček, které jsou dokupovány dle finančních možností školy.

Ve ŠD pracují 2 vychovatelky, které mají odbornou kvalifikaci pro pedagogickou práci. Činnost a výchovné působení vychovatelů vychází z požadavků pedagogiky volného času.

Důležitý je požadavek dobrovolnosti, seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a přitažlivosti.

Spolupracujeme s blízkým Centrem volného času Odry a okolními ŠD.

III. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3.1 Zaměření a poslání školní družiny

Školní vzdělávací program pro školní družinu vychází z koncepce vzdělávání, která klade hlavní důraz ve své vzdělávací práci na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi. Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Umožňuje efektivní, profesionální a promyšlenou práci vychovatele. Má dětem ve školní družině vytvořit zázemí, které rozvijí tvořivost a současně zohledňuje individuální možnosti.

 • Rozvíjí důležité osobnostní a sociální kompetence

 • Má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů

 • Pomáhá všem dětem v rozvoji jejich talentu, zájmů a seberealizace

 • Zajišťuje rovnost příležitostí v bezpečném prostředí

 • Pomáhá dětem překonávat jejich handicapy

 • Orientuje děti na život v občanské společnosti a celoživotní vzdělávání

JSME:

Místo pro zájmové vyžití dětí

Místo pro regeneraci sil po vyučování

Místo pro radost

Místo pro rozvoj tvořivosti

Místo pro posilování sebevědomí

Místo pro komunikaci

Cíle školní družiny

 • Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání

 • Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů

 • Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci

 • Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

 • Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti

 • Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě

 • Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví

 • Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi

 • Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientací

Cílem školní družiny je připravit děti pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit je vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi, ale i postoji. Usilovat o vytváření zdravé osobnosti, odolné vůči negativním vlivům, která bude znát svou cenu a najde své místo ve zdravé sociální skupině.

3.2 Formy práce

 • pravidelnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou činností

 • příležitostnou činností – akce s rodiči, besídky, vystoupení, kino

 • individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, či podpora zdravotně nebo sociálně znevýhodněných dětí

 • nabídky spontánních činností

 • příprava na vyučování – činnosti, které upevňují a rozšiřují poznatky, které děti získaly při školním vyučování

 • osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, vedoucí k prevenci sociálně patologických jevů

3.3 Bezpečnost a ochrana zdraví

Žáci dodržují vnitřní řád školní družiny, který je vyvěšen ve třídě školní družiny a s nímž byli žáci seznámeni na začátku školního roku. Děti jsou upozorňovány na případná rizika při činnostech, které vykonávají ve školní družině, v jídelně, v tělocvičně, na školním hřišti a zahradě, na vycházce, na WC, v šatně a na chodbách školy. Používají bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržují vymezená pravidla. Chovají se tak, aby neohrožovaly zdraví své ani svých spolužáků. Udržují pořádek v místnosti, v šatně i na toaletách. Po celou dobu provozu školní družiny mají děti zajištěn pitný režim.

Psychosomatické podmínky:

 • klidné prostředí

 • věková přiměřenost a motivující prostředí

 • respekt k potřebám jedince

 • podmínky pro spoluúčast žáků na životě školní družiny

 • ochrana dětí před násilím a šikanou (individuální přístup), možnost svěřit se

3.4 Výchovné vzdělávací programy ŠD se zaměřují na tyto základní vzdělávací oblasti

3.4.1 Jazyk a jazyková komunikace

 • schopnost naslouchat

 • schopnost vyjádřit se

 • rozvoj slovní zásoby

 • kultivace slovního i mimoslovního projevu

 • uplatnění se v kolektivu

 • schopnost objektivního hodnocení každého člena

3.4.2 Matematika a její aplikace

 • schopnost využít matematických poznatků a dovedností

 • posilovat logické myšlení

3.4.3 Informační a komunikační technologie

 • schopnost vyhledat a zpracovat informace

 • zdokonalování znalostí práce s PC a jeho příslušenstvím

 • seznamovat se s novinkami z této oblasti

3.4.4 Člověk a jeho svět

Místo kde žijeme

 • poznávání nejbližšího okolí, schopnost orientace, prostředí domova

 • bezpečná cesta do školy, školní družiny, kroužků

 • poznávat minulost i současnost obce, významné památky, osobnosti

Lidé kolem nás

 • pravidla soužití – příbuzenské vztahy v rodině, vztahy mezi dětmi, vychovatel – dítě, jednání mezi lidmi

 • osvojování si zásad vhodného chování

 • vytváření vlastní sociální skupiny

 • pochválit a kladným hodnocením zvyšovat sebevědomí, umění říci „NE“

 • schopnost a ochota pomoci

 • význam a podstata tolerance, empatie a vzájemné úcty

 • základní lidská práva, práva dítěte

 • vytváření základů právního vědomí

 • vytváření žádoucích hodnot

 • prevence sociálně patologických jevů – šikana, vandalismus, rasismus,

 • posilování schopnosti nepodléhat negativním vlivům

 • rozdíly v prožívání, myšlení a v jednání

 • podobnost a odlišnost lidí

 • poznávání, jak se lidé sdružují

 • důvěryhodnost, pravdomluvnost a jiné morální kvality

 • posilování pozitivního myšlení

 • řešení různých situací

 • posilování schopnosti objektivně hodnotit své jednání a přijímat důsledky svého chování

 • pěstování potřebných a žádoucích vědomostí, dovedností a postojů

Lidé a čas

 • plánování správného režimu dne a jeho dodržování

 • úcta k času druhých

 • vést k smysluplnému využívání volného času

 • poznávání a respektování našich tradic a zvyků, kulturního a historického dědictví

Člověk a příroda

 • seznamování s rozmanitostí a proměnlivostí živé a neživé přírody

 • vést k ochraně přírody

 • proměny přírody, roční období

 • citlivý a citový vztah ke všemu živému

 • činnost člověka v přírodě

 • likvidace a třídění odpadu

 • péče o pokojové rostliny

Člověk a jeho zdraví

 • výchova ke správným stravovacím návykům, pitný režim

 • dodržování osobní hygieny

 • pojmenovat a uplatňovat zdravý životní styl

 • poznávat sebe sama

 • vyrovnávání se s nedostatky, neúspěchy, stresem

 • rozvíjet temperament, hodnoty, postoje

 • výchova k zodpovědnosti za svou osobu

 • výchova k zodpovědnosti za své zdraví

 • získat ponaučení o zdraví a nemocech

 • seznámení se základy první pomoci

 • bezpečné chování v silničním provozu

 • posilování tělesné zdatnosti – rychlost, vytrvalost, koordinace pohybu

 • seznamování s hrami různého zaměření a netradičními aktivitami

 • způsoby relaxace – pasivní x aktivní

 • duševní zdraví

 • rozvíjení citové stránky osobnosti, citové vazby

 • poznávat a rozvíjet používání našich smyslů

 • prevence sociálně patologických jevů – kouření, alkohol, drogy, násilné chování

3.4.5 Umění a kultura

 • kulturní život

 • rozvíjet dramatizaci

 • předvést pantomimu, mimiku obličeje

 • využívat taneční hry se zpěvem

 • poznávat uměleckou a výtvarnou tvorbu

 • poznávat a používat nové výtvarné techniky a prostředky

 • podněcovat estetické cítění

 • přinášet nové podněty, obohacovat poznatky

 • dosahovat tohoto cíle specifickými, od školního vyučování odlišnými prostředky

3.4.6 Člověk a svět práce

 • práce se stavebnicí

 • vést ke správnému používání pracovních pomůcek a nástrojů

 • dodržování pravidel bezpečnosti práce

 • seznamovat s vlastnostmi materiálu

3.5 Rozvíjené klíčové kompetence

Základní vzdělávání má žákům pomoci získávat a postupně zdokonalovat tzv. klíčové kompetence a tím poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání, které se ovšem orientuje zejména na situace blízké životu.

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti.

Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý. Svůj počátek má v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu života. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na konci základního vzdělávání, nelze ještě považovat za ukončenou, ale získané klíčové kompetence tvoří neopomenutelný základ žáka pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu. Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní.

3.5.1 Kompetence k učení

 • dokončí započatou práci

 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení

 • umí zdokonalit své výkony

 • pracuje s obecně užívanými termíny, symboly a znaky, uvádí věci do souvislostí

 • klade si otázky a hledá odpovědi

 • získané vědomosti dává do souvislostí

 • vědomosti uplatňuje v praxi

 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

 • v projektech propojuje matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

3.5.2 Kompetence k řešení problémů

 • vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází společné i odlišné znaky, objevuje různé varianty řešení,

 • rozlišuje správná a chybná řešení

 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušenosti.

 • Samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení

 • snaží se řešit sám nebo ve spolupráci s vychovatelem

 • nenechá se odradit případným nezdarem

 • sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů

 • nebojí se s problémem svěřit osobě blízké

 • chápe, že vyhýbání se problému není řešení

 • činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen se obhájit

3.5.3 Kompetence komunikativní

 • naslouchá promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje, zapojuje se do diskuse, obhajuje svůj názor, vhodně argumentuje

 • souvislými větami formuluje myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

 • pracuje ve skupině – schopnost kompromisu

 • využívá informační a komunikační prostředky pro kvalitní komunikaci s okolním světem

 • dokáže vyjádřit své pocity (řečí, gestem, mimikou)

 • rozvíjí slovní zásobu

 • nepřerušuje hovory druhých lidí

 • zapojuje se a reprezentuje se ve společenském dění (besídky a jiné akce školní družiny)

 • rozlišuje kultivovaný projev od neslušných a urážlivých výrazů

3.5.4 Kompetence sociální a interpersonální

 • rozpoznává vhodné a nevhodné chování

 • respektuje zájmy jiných

 • je odpovědný za své chování

 • vnímá a dokáže se postavit proti nespravedlnosti, agresivitě a šikaně

 • je tolerantní k odlišnostem jiných

 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu

 • v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni sám požádá

 • snaží se vyrovnat s neúspěchy a nedostatky

 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s vychovatelem na vytváření pravidel práce ve skupinách

 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v kolektivu, svým chováním přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů

 • spolupráci vnímá pozitivně

3.5.5 Kompetence činnostní a občanské

 • uvědomuje si a uplatňuje svá práva a plní si své povinnosti

 • chová se zodpovědně k sobě i druhým

 • dbá o své zdraví a bezpečí

 • odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému a psychickému násilí

 • poznává, chrání a respektuje naše tradice, kulturní i historické dědictví

 • snaží se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit jednoduché činnosti

 • aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit

 • je schopen vcítit se do situace druhých

 • poskytne dle svých možností účinnou pomoc

 • chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí , osvojuje si zásady zdravého životního stylu

3.5.6 Kompetence pracovní

 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti

 • adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

 • dokáže se zapojit a uplatnit v kolektivu

 • přistupuje k výsledkům pracovní činnosti i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot

 • projevuje zájem o kulturu a tvořivost

 • uvědomuje si, v čem vyniká

 • volný čas tráví jak aktivní tak i pasivní činností

 • využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost

4. Cíle činnosti školní družiny

 • respektování a rozvíjení osobnosti žáka

 • umožnění seberealizace žáka v kolektivních i individuálních, řízených nebo spontánních aktivitách

 • vést žáka k účinnému využívání volného času

 • prevence sociálně patologických jevů

 • začlenění cílů ekologické výchovy do průběžné činnosti školní družiny

 • ovlivňování vztahu k přírodě, odpovědnosti za jednání vůči prostředí

 • utváření pozitivních vztahů mezi žáky (ohleduplnost, vzájemná pomoc)

a) Činnosti pohybové

 • hry se sportovním náčiním (míčové hry, švihadla, lano, kuželky, létající talíř)

 • pohybové hry rozvíjející obratnost, postřeh, dynamičnost, odvahu (skákání panáka, opičí dráha, hry na sněhu aj.)

 • závodivé hry

 • správné držení těla

 • tematické vycházky do přírody (pozorování živé i neživé přírody, vliv ročních období, respektování zásad ekologické výchovy)

 • rytmická cvičení při hudbě

 • využití prostředí školního hřiště, tělocvičny, okolí školy (park, lesní cesta)

 

Vytváření klíčových kompetencí:

 

Kompetence k učení

 • vést žáky k tomu, aby se naučili rozumět obecně používaným termínům oblasti tělesné kultury a ukázat žákům, že přehled v oblasti sportu jim umožní prožitky z těchto oborů lidské činnosti intenzivněji prožívat.

 • poznávání vlastních pohybových schopností a jejich individuální rozvoj,

 • prožívání souvislostí mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou

Kompetence k řešení problémů

 • předkládat žákům dostatečné množství prožitků a poskytnout dostatek prostoru k tomu, aby si uvědomili, že různí lidé vnímají stejnou věc různě, že ji řeší různě, že je třeba řešit problémy po dohodě a na základě předem jasně stanovených pravidel

 • přemýšlení o problému při zvládnutí pohybové hry a hledání tréninkové cesty k jeho odstranění,

 • hledání vhodné taktiky v individuálních i kolektivních sportech.

Kompetence komunikativní

 • vést žáky k tomu, aby vnímali i mimojazykové vyjadřování a aby sami tuto komunikaci využívali,

 • vést je k použití takových dorozumívacích prostředků, které jsou vhodné

 • vyslechnutí a přijetí pokynů vedoucího družstva, otevírání prostoru diskusi o taktice družstva,

Kompetence sociální a personální

 • ukázat dětem potřebu spolupráce ve sportovním týmu, důležitost úkolů (rolí), které v týmu plní,

 • předvést dětem na příkladech nezbytnost přebírání zkušeností druhých lidí pro vlastní zdokonalování, na základě respektování názorů každého žáka budovat v dětech sebedůvěru.

 • dodržování pravidel fair play, prezentace a podpora myšlenek olympijského hnutí,

Kompetence občanské

 • budovat v dětech pozitivní postoj k tělesné kultuře, k pohybu, vnímat estetický zážitek z vlastního i cizího pohybu

 • vést žáky k tomu, aby se aktivně zapojovali do sportovních aktivit,

 • objasnění a podání příkladů potřeby dodržování hygieny při tělesných aktivitách,

 • první pomoc při úrazech lehčího charakteru,

 • emoční i věcné seznámení se škodlivostí požívání drog a jiných škodlivin.

Kompetence pracovní

 • důsledně žákům vysvětlit nutnost ochrany zdraví svého i druhých,

 • vést žáky k tomu, aby dodržovali pravidla ve sportu i mimo něj, vést je k dodržování pravidel fair play,

 • vysvětlit potřebu pohybových aktivit pro člověka, který se nevěnuje výkonnostnímu nebo vrcholovému sportu

 • vyhledávání možných rizik při pohybových činnostech a hledání cest jejich minimalizace,

b) Činnosti hudební

 • zpěv, zpěv s doprovodem hudebního nástroje

 • nácvik nových písní, výroba zpěvníčků

 • poslech v různých formách, malé koncerty spolužáků navštěvující ZUŠ

 • hudební hry (deklamace říkadel, hra na ozvěnu)

 • hra na tělo (tleskání, luskání a pleskání)

 • pohybový doprovod znějící hudby

Vytváření klíčových kompetencí:

 

Kompetence k učení

 • vedení žáků k učení se prostřednictvím vlastní tvorby, rozvoj tvořivosti žáků aktivním osvojováním hudebních technik,

Kompetence k řešení problémů

 • otevírání před žáky možnosti volby vhodných hudebních vyjadřovacích prostředků,

 • kritické myšlení při posuzování uměleckého díla i vlastní tvorbě.

Kompetence komunikativní

 • přistupovat k umění a kultuře jako ke způsobu dorozumívání,

Kompetence sociální a personální

 • poskytování prostoru pro osobité hudební projevy žáků

 • spolupráce ve dvojici a v malé skupině, přiřazování různých rolí v pracovní skupině a jejich prožívání

Kompetence občanské

 • vytváření potřeby návštěv hudebních koncertů, podchycování individuálního zájmu žáků o kulturní dění a jeho podpora

Kompetence pracovní

 • osvojování si hudebních technik a nástrojů

 • vedení k uvědomělému, správnému a bezpečnému používání všech používaných nástrojů

c) Činnosti výtvarné

 • použití rozmanitých výtvarných technik a postupů výtvarného vyjadřování: kresba, malba, grafika, modelování

 • pracovně tvořivé činnosti (výrobky z papíru, přírodnin, tématické dárky, přání)

 • hra s barvou

 • experimentování s různými výrazovými prostředky a materiály

 • využití keramické dílny

 • podíl dětí na výzdobě třídy

Vytváření klíčových kompetencí:

Kompetence k učení

 • vedení žáků k učení se prostřednictvím vlastní tvorby, rozvoj tvořivosti žáků aktivním osvojováním výtvarných technik,

 • praktické osvojování práce podle návodu,

 • vedení žáků k plánování činností při práci s různými materiály

 • poznávání vlastností materiálů a surovin a jejich použitelnost.

Kompetence k řešení problémů

 • vedení žáků k tomu, aby vyhledávali vazby mezi druhy umění a uměleckými žánry na základě podobnosti jejich znaků a témat, která jsou jimi zpracovávána,

 • otevírání před žáky možnosti volby vhodných výtvarných vyjadřovacích prostředků,

 • kritické myšlení při posuzování uměleckého díla i vlastní tvorbě

 • aplikace řešení při obdobných zadání a hledání nových způsobů v při práci s materiály

Kompetence komunikativní

 • přistupovat k umění a kultuře jako ke způsobu dorozumívání, rozvoj dovedností důležitých pro vedení dialogu nebo diskuse o dojmu z uměleckého díla.

Kompetence sociální a personální

 • poskytování prostoru pro osobité výtvarné projevy žáků

 • spolupráce ve dvojici a v malé skupině, přiřazování různých rolí v pracovní skupině a jejich prožívání, zážitek uvědomování si potřeby ohleduplnosti na pracovišti.

Kompetence občanské

 • vytváření potřeby návštěv výstav výtvarných prací, podchycování individuálního zájmu žáků o kulturní dění a jeho podpora

 • umožnění tvořivého přístupu žáků k plnění zadaných témat.

Kompetence pracovní

 • osvojování si výtvarných technik a nástrojů

 • vedení k uvědomělému, správnému a bezpečnému používání všech používaných nástrojů a materiálů,

 • vedení ke snaze o provedení práce v co nejlepší kvalitě, srovnání hospodárnosti různých postupů,

 • vyhledávání možných rizik při různých činnostech a hledání cest k jejich minimalizaci

d) Činnosti relaxační a odpočinkové

 • společenské hry (stolní, kolektivní i individuální)

 • skládání kostek, puzzle

 • stavebnice

 • hádanky, kvízy, Kimovy hry

 • chvilky s knihou, časopisy

5. Průřezová témata

- prolínají výchovně vzdělávacím procesem prostřednictvím tématických okruhů

5.1 Osobnostní a sociální výchova (OSV)

TO

 • Osobnostní rozvoj

 • Sociální rozvoj

 • Morální rozvoj

5.2 Výchova demokratického občana (VDO)

TO - Občanská společnost a škola

 • Občan, občanská společnost a stát

 • Formy participace občanů v politickém životě

 • Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

5.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)

TO - Evropa a svět nás zajímá

 • Objevujeme Evropu a svět

 • Jsme Evropané

5.4 Multikulturní výchova (MuV)

TO - Kulturní diference

 • Lidské vztahy

 • Etnický původ

 • Multikulturalita

 • Princip sociálního smíru a solidarity

5.5 Environmentální výchova (EV)

TO - Ekosystémy

 • Základní podmínky života

 • Lidské aktivity a životní prostředí

 • Vztah člověka k prostředí

5.6 Mediální výchova (MeV)

TO - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

 • Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

 • Fungování a vliv médií ve společnosti

 • Tvorba mediálních sdělení

 • Práce v realizačním týmu

6 .SWOT analýza školní družiny

6.1 Silné stránky

 • možnost využití prostor školy

 • tolerance vychovatelky a její schopnost empatie

 • provozní doba

 • kvalitní vzdělávací a výchovný program

 • kvalitní výpočetní technika

 • vlastní prostory účelově vybavené

 • návštěvnost

 • spolupráce s Centrem volného času Odry s ostatními školními družinami

 • různorodý dětský kolektiv

6.2 Slabé stránky

 • narušování práce školní družiny – odchody dětí

 • odchody dětí do kroužků mimo školu

6.3 Příležitosti

 • projekty

 • charitativní akce

 • zlepšení obrazu školy u dětí a rodičů

 • pozitivní hodnocení u vedení školy, ostatních školních družin

 • vzájemná spolupráce všech součástí školy

6.4 Hrozby

 • nezaměstnanost

 • vzrůstající agresivita, šikana a sociálně patologické jevy

7. Hodnocení školní družiny – evaluace a autoevaluace

 • zhodnocení a úprava SWOT analýzy

 • rozbor pedagogické dokumentace

 • vyhodnocení dílčích programů, projektů

 • analýza vlastní pedagogické činnosti

 • vyhodnocení podmínek k činnosti

 • rozhovor s dětmi, rodiči (dotazník)

 • rozbor příčin neúspěchu

IV. Závěr

Čas strávený ve školní družině by měly děti naplnit podle svého vlastního uvážení, podle svých zájmů se zapojit do připraveného programu. Měly by dostat prostor pro vzájemnou komunikaci a pro utváření vzájemných vztahů, důraz je kladen na eliminaci sociálně patologických jevů a naopak na vytváření přátelského prostředí i mezi dětmi z různých ročníků.

 • Přečteno: 3086