Dnes má svátek: Jindřich Zítra: Luboš Pozítří: Martina

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Mankovice, příspěvková organizace, Mankovice 140, 742 35 Odry  stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v  mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 školského zákona je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

II.

 Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. V případě nenaplněnosti mateřské školy mohou být přijaty děti mladší 3 let, a to v případě, že místa nebyla zaplněna staršími dětmi.

III.

Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3 školského zákona) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

IV.

V případě, že nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem III., vychází při přijímání dětí do MŠ ředitel z kritérií uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením.

TRVALÝ POBYT DÍTĚTE

Trvalý bydliště

v Mankovicích

20

VĚK DÍTĚTE

Děti, které jsou v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (5 let a více)

40

Děti, které k 31. 8. 2020 dosáhnou věku 4 let

25

Děti, které k 31. 8. 2020 dosáhnou 3 let s upřednostněním starších podle data narození

15

Děti, které v období

 od 1. 9. do 31.12 2020 dosáhnou věku 3 let s upřednostněním starších dětí dle data narození

10

Děti, které k 31. 8. 2020 dosáhnou 2 let

0

INDIVIDUÁLNÍ SITUACE DÍTĚTE

V mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec

2

Děti v pěstounské péči, z dětských domovů, osiřelé dítě

2

Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami

2

DÉLKA DOCHÁZKY DO MŠ

Nástup od září

5

Při rozhodování o přijetí/nepřijetí dítěte posuzuje ředitel splnění daných kritérií.

V.

Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce (§ 179 odst. 3 školského zákona).

Při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, že lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad (lékařské potvrzení), že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Žádosti o přijetí dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou posuzovány individuálně.  (Rodiče jsou povinni doložit podrobnou zprávu Pedagogicko psychologické poradny nebo Speciálního pedagogického centra.)

K přijetí dítěte se zdravotním postižením nebo omezením je nutné doložit doporučení pro přijetí – lékařskou zprávu od odborných lékařů a vyjádření školského poradenského zařízení.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku

(§ 34 odst. 7).

Trvalý pobyt dítěte prokáže zákonný zástupce dítěte předložením občanského průkazu, ve kterém je uvedena shodná adresa trvalého pobytu s adresou trvalého pobytu dítěte uvedenou v Zápisním listě. Ten je nedílnou součástí žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy. Rodič jsou při zápise povinni doložit kopii rodného listu a očkovacího průkazu dítěte.

 Upřednostnění se týká též dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení §20, odst.2, písmeno d) školského zákona. s odkladem školní docházky.

V Mankovicích dne 16.4.2020                              Mgr. Daniel Matyáš

                                                                    Ředitel Základní a Mateřské školy

  • Přečteno: 1652